Zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników uregulowane są w przepisach prawa pracy. Przedsiębiorca może zatrudniać pracowników w nieograniczonej liczbie i bez pośrednictwa organów zatrudnienia. Swoboda zatrudniania nie dotyczy zatrudniania cudzoziemców. Pracodawcy muszą uzyskiwać zgodę starosty na zatrudnienie.


Przedsiębiorca może zatrudnić lub powierzyć inną pracę zarobkową na terenie Polski cudzoziemcowi nie posiadającemu karty stałego pobytu lub statusu uchodźcy, jeżeli uzyska na to zezwolenie starosty powiatu, na terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy, a cudzoziemiec uzyskał wizę pobytową z prawem do pracy lub kartę czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodę na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy.


Z przepisów prawa pracy wynika szereg obowiązków przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wśród tych obowiązków należy zwrócić uwagę na obowiązek pracodawcy rozpoczynającego działalność zawiadomienia na piśmie, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.


W zakresie nawiązania stosunku pracy należy wskazać w szczególności na obowiązek niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia pracownika.


Pracodawca zatrudniający co najmniej 5 pracowników zobowiązany jest ustalić regulamin wynagradzania (określa warunki wynagradzania) oraz regulamin pracy (ustala organizację i porządek w procesie pracy, a także prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika). Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie.


W okresie podejmowania działalności gospodarczej należy zwrócić uwagę na zatrudnianie pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje do wykonywania danej pracy. Pracowników należy poddawać szkoleniom w zakresie bhp przed podjęciem pracy. Pracodawcy zatrudniający powyżej 10 pracowników zobowiązani są organizować służby BHP w swoich zakładach.


Stanowiska pracy mogą być wyposażone wyłącznie w maszyny spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności. Pracodawca dostarcza pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej. Również te środki muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik powinien zostać poddany badaniom lekarskim (wstępnym).