Unia Europejska (UE) to rodzina demokratycznych państw europejskich, których celem jest wspólna praca na rzecz pokoju i dobrobytu. Jest to organizacja jedyna w swoim rodzaju. Państwa Członkowskie przekazują stworzonym przez siebie wspólnym instytucjom część swoich kompetencji, tak aby decyzje w określonych sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania mogły być podejmowane w sposób demokratyczny na szczeblu europejskim. To połączenie suwerenności zwane jest również "integracją europejską".
 
Instrumentem służącym do realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej są fundusze strukturalne. Wraz z wejściem do UE 1 maja 2004 roku Polska stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. Środki udostępnione Polsce w ramach wspólnotowej polityki regionalnej są wykorzystywane poprzez realizację sześciu programów operacyjnych:
  • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
  • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
  • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
  • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,
  • Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb,
  • Sektorowy Program Operacyjny Transport.
Pieniądze z funduszy strukturalnych są przeznaczone przede wszystkim na rozwój i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw. Sektorowe Programy Operacyjne bardzo wyraźnie podzieliły firmy na trzy grupy: mikrofirmy, firmy małe i średnie oraz firmy działające w dziedzinach związanych z rolnictwem, rybactwem i przetwórstwem żywności.
 
Wszelkie informacje dotyczące pozyskiwania środków pomocowych na inwestycje twarde lub miękkie znajdziecie Państwo na poniższych stronach internetowych:

www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.zporr.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.silesia-region.pl